Skip navigation

Tèks Panèl Goch  

Si w bezwen asistans siplemantè oswa si w gen nenpòt kesyon, tanpri kontakte nou pa mwayen fòm sa a epi yon moun nan ekip sipò nou an ap kontakte w pou ede w.   

Si w prefere yon moun kontakte nan telefòn, tanpri mete nimewo telefòn ou nan korespondans ou a. 

Tanpri fòk ou sonje kominikasyon alekri sou Entènèt la pa gen sekirite. Menmsi li pa fasil, gen posiblite pou lòt pati entèsepte epi li enfòmasyon pèsonèl ou bay yo apade moun ou adrese enfòmasyon ba yo a. Tanpri piga mete okenn enfòmasyon pèsonèl sou sante ou oswa okenn lòt enfòmasyon konfidansyèl nan okenn kominikasyon pou sipò teknik ke ou voye bannou. 

Rele sèvis asistans nou an oswa ranpli fòm lan pou w jwenn sipò nan bon moman. 

* Obligatwa

Non ou*