Skip navigation

Lis Verifikasyon 

Chak jou w ap gen yon lis aktivite nan Lis Verifikasyon w la pou w konplete, ki gen rapò ak pwogram swen ke yo mete w ladann kounye a. Aktivite sa yo ka gen ladan nouvo atik pou li, rapèl pou medikaman ou te pwograme, oswa sondaj ou gen pou w ranpli pou ekip swen w lan. Ekip swen w lan sèvi ak aktivite w gen nan lis verifikasyon w lan pou l rete konekte avèk ou ak pou yo ka okouran de pwogrè w fè. Lè w konplete aktivite yo chak jou, lis verifikasyon w la ap reyaktyalize epi montre nouvo aktivite jou annapre a. 

Seksyon Lis Verifikasyon 

Lis verifikasyon w lan pral divize an seksyon diferan, ki pral depann de aktivite ou dwe fè yo.

Yon foto ekran ki montre lis verifikasyon an nan aplikasyon Wellframe lan

Bouton “+ Ajoute”

 • Rapèl Medikaman/SanteAnplis, ou ka ajoute nouvo rapèl medikaman/sante nan ekran sa a; pou fè sa peze bouton “+ Ajoute” (ajoute) nan anwo adwat la, epi seleksyone ki tip rapèl ou vle kreye.
  On fwa yo kreye, nouvo rapèl medikaman ak/oswa nouvo rapèl sante w yo pral vizib epi ka modifye nan onglè Profile (pwofil) la. 
 • Pwogram Swen – Anplis de sa, nan meni “+ Ajoute” la, ou ka  wè kantite Pwogram Swen ki disponib epi soumèt yon demann pou w enskri nan sa ki entèrese w la (yo).

Remak: Pou plis konsèy sou fason pou fikse rapèl, tanpri gade atik sa a pou w jwenn etap pou kreye rapèl ni pou medikaman ni pou sante. 
Pou plis enstriksyon sou fason pou w wè ak mande enskripsyon nan lòt Pwogram swen, tanpri gade atik sa.

Seksyon “Jodiya”

Seksyon sa a montre nenpòt travay eksepsyonèl ou genyen pou jounen an.

Yo pral montre non pwogram swen an anba tit chak aktivite pou nenpòt aktivite ki gen rapò ak pwogram swen an (yo) kote ou enskri. Sa fè li pi fasil, sitou pou moun ki enskri nan plizyè pwogram swen yo, pou yo konnen ki aktivite ki gen rapò ak ki pwogram.    

 • Kontè Pa: Klike aktivite a pou w wè retrasè kontè pa w lan otomatikman. La a, ou ka chanje objektif ou yo (kantite pa ou vize fè), epi chanje kantite pa ou te fè a alamen si ou pa aktive kontwòl otomatik k ap swiv kantite pa ou fè a. 
  Depi w atenn Objektif Pa ou pou jounen an, aktivite a pral otomatikman parèt kòm konplè. 
 • Rapèl pou Medikaman: Klike sou rapèl la, apresa tape “Wi” oswa “Wi pou tout” pou aksepte ou te pran dòz ou a (yo). 
 • Rapèl Sante: Kilike sou rapèl la, apresa tape “Konplete” pou aksepte rapèl la. 
 • Atik: Tape dwèt ou sou aktivite a epi li atik la ak/oswa gade nenpòt sa ki nan videyo a pou w jwenn plis enfòmasyon sou sante w. Yon fwa w fin konplete aktivite a, klike flèch bak la ki anlè a gòch aplikasyon an pou w retounen nan lis verifikasyon an.
 • Enskripsyon/Sondaj: Klike sou aktivite a pou ouvri sondaj la, apresa kilike Kòmanse Sondaj. Yo pral pataje repons ou a ak ekip swen w la epi l ap ede yo gen plis konesans sou kijan w ap degaje w chak jou.  
  Yon fwa ou fin konplete sondaj la, klike Retounen nan Lis Verifikasyon. 
 • Ankourajman: TKlike sou aktivite a pou w li ankourajman an, apresa klike flèch anlè sou bò gòch aplikasyon an pou w retounen nan lis verifikasyon an.

Seksyon “Konplè”

 • Chak fwa ou fin fè yon aktivite, ou pral tande yon ti bri ki fè ding! Lè sa a, y ap retire aktivite a nan tèt lis verifikasyon w lan, epi l ap vin parèt nan pati anba a sou seksyon “Konplè” la, epi ap gen yon mak koulè vèt bò kote li.
 • Si ou ta renmen egzamine pwogrè global ou fè, ale nan seksyon Pwogrè la! 

Si w bliye fè aktivite w lan, pa enkyete w. Lis Verifikasyon Chak Jou w lan reyaktyalize chak jou a minwi. Menmsi w bliye anrejistre pwogrè w sou aplikasyon an, li toujou enpòtan pou w pran medikaman w ki pwograme yo chak jou, fè egzèsis, epi byen manje! 

Kontè Kantite Pa yo 

Aplikasyon an ka swiv otomatikman kantite pa ou fè pandan yon jounen. Avèk swivi otomatik, aparèy mobil ou a pral swiv pa ou yo lè li senkwonize swa ak aplikasyon Google Fit oswa Apple Health. Li fasil e l rapid pou w konfigire fonksyon sa a!  

Remak: Kontaj otomatik pa yo ka fèt sèlman sou vèsyon mobil aplikasyon nou an epi li pa ka fèt sou yon tablèt. Tablèt yo pa konekte ak aplikasyon sante respektif ki nesesè pou swivi, se aparèy mobil yo sèlman ki konekte. Si w itilize ni vèsyon mobil ni vèsyon tablèt aplikasyon nou an, w ap wè aktyalizasyon done kontaj pa w yo regilyèman sou aplikasyon pou tablèt la apre w fin monte sou aplikasyon mobil lan. 

Konekte Aparèy Ou Avèk Swa Apple Health Oswa Google Fit 

 1. Louvri aplikasyon an epi peze sou travay “Step Count” (konte pa) nan onglè Checklist la (lis verifikasyon). 
 2. Peze sou “CONNECT NOW” (konekte kounye a) (oswa si w pa enterese ankò, peze sou “DON’T ASK ME AGAIN” (pa mande m ankò)). 
 3. Apresa, ou pral wè yon lòt endikasyon ki mande w pou otorize Wellframe konekte ak aplikasyon sante sou aparèy ou an (se pral Apple Health pou itilizatè iPhone, oswa Google Fit pou itilizatè Android). 
 4. Si w vle otorize yo senkwonize, dekwa pou Wellframe ka konte pa w yo, peze “CONNECT NOW” (konekte kounye a) (oswa si w pa vle senkwonize, peze sou “NO THANKS” (non mèsi)).  
Konekte aplikasyon an avèk Google Fit pou Android: 
 • *Asire w ke ou gen aplikasyon “Google Fit” enstale sou aparèy ou a*
 • Lè yo mande w sa, seleksyone “Kont Google” ou a pou aparèy ou a.
Yon foto ekran ki montre kòman pou senkwonize aplikasyon an ak Google Fit
Konekte aplikasyon an avèk Apple Health pou iPhone: 
 • Lè yo mande w sa, si w peze “Connect Now” (konekte kounye a), sa pral mennen w nan reglaj Apple Health ou kote w ka aktive “Steps” (pa yo). 
 • Depi w konekte sou Google Fit oswa Apple Health, pa ki nan aplikasyon sa yo pral Senkwonize ak aplikasyon an otomatikman.  

Remak: Si w seleksyone “NO THANKS” (non mèsi) pandan premye endikasyon koneksyon an, ou ka konekte aplikasyon an toujou yon lòt lè pi devan lè w ale nan onglè Profile (pwofil), ou peze “Settings” (reglaj), apresa, “Step Count” (konte pa). Pandan w la a ou ka aktive “Track with the Apple Health app” (swiv avèk aplikasyon Apple Health) oswa “Track with the Google Fit app” (swiv avèk aplikasyon Google Fit).

Yon foto ekran ki montre kòman pou senkwonize aplikasyon an ak Apple Health

Modifye Objektif Kantite Pa Chak Jou W 

Yon objektif kantite pa chak jou deja fikse pou ou anjeneral lè w kòmanse yon Pwogram Swen ki gen kontaj pa. Pou modifye objektif kantite pa ou fè chak jou: 

 1. Peze sou eleman “Step count” (kantite pa) nan lis verifikasyon ou a. 
 2. Peze sou senbòl kreyon ki akote STEP GOAL (objektif kantite pa) ou. 
 3. Antre nouvo objektif ou pou kantite pa. 
 4. Klike sou “SOVGADE.”

Remak: Ekip Swen w lan kapab mete objektif kantite pa w yo ajou tou! 

Yon foto ekran ki montre kòman pou konfigire objektif kantite pa pou chak jou

Ajoute/Modifye Alamen Kantite Pa Ou Fè Chak Jou 

Si w konekte aplikasyon an ak Apple Health oswa Google Fit epi si w ap retrase pa w yo apati yon aparèy ki PA senkwonize nan moman an ak Apple Health oswa Google Fit, kantite pa w yo ka pa parèt egzak. Ou kapab mete pa sa yo ajou manyèlman nan aplikasyon an pou fè yo koresponn ak kantite pa egzak ki nan aparèy deteksyon pa w la.  

Si w pa konekte ak Google Fit oswa Apple Health, men w ta renmen anrejistre kantite pa w yo chak jou apati yon lòt aparèy, ou ka ajoute yo isi a tou: 

 1. Peze sou eleman “Step count” (kantite pa) nan lis verifikasyon ou a. 
 2. Peze sou senbòl kreyon ki akote kantite pa aktyèl la. 
 3. Antre kantite pa ki kòrèk la. 
 4. Klike sou “SOVGADE.” 

Remak: Apre w fin fè yon chanjman, ou gen opsyon tou pou retounen nan kontaj otomatik Google Fit oswa Apple Health lè w klike sou opsyon “Revert to….” (retounen nan) nan ekran pou modifikasyon yo.

Gade Pwogrè Kantite Pa Ou Fè 

Onglè Lis Verifikasyon

Pral gen yon ba pou pwogrè ki pral parèt nan atik “Kantite Pa” pou toulejou a ki nan lis verifikasyon w lan kap pèmèt ou wè yon “apèsi” sou kontwòl pou objektif ou a. Chak fwa ou rechaje lis verifikasyon w lan, ba a pral vin ajou. Si w klike sou atik nan lis verifikasyon an, li pral afiche ekran ki pral montre w kantite aktyèl pa w yo ak objektif pa w la pou jounen an. 

Onglè Pwogrè

Pou wè aktivite kantite pa yo pou semèn sot pase, glise desann nan Widjèt Step Count lan (kantie pa). Sa pral afiche yon grafik pou aktivite pa w fè sou 7 jou ki sot pase yo. Epitou, pou modifye objektif ou nan ekran sa a, ou ka peze senbòl kreyon ki akote objektif ki egziste a nan kwen anwo adwat widjèt la. 

Onglè Pwogrè 

Onglè Pwogrè a pèmèt ou swiv pwogrè ou nan aplikasyon an pou sa ki pral site la yo: 

 • Reyalizasyon eleman ki nan lis kontwòl yo. 
 • Kantite pa ou fè epi medikaman ou pran pou semèn nan. 
 • Nivo sik nan san, nivo tansyon epi pwa (sèlman si w enskri nan pwogram ki aplikab la). 
 • Dat akouchman oswa enfòmasyon sou pwosedi (sèlman si w enskri nan pwogram ki aplikab la). 
 • Pwogrè Suivi Kantite Pa.  

Gid Endikatè Sèk La: 

 • Sèk Gri Konplè: Ou pa te gen okenn rapèl/travay pou w fè pou jou sa. 
 • Sèk Gri Konplè avèk X: Ou te gen medikaman pou w pran nan jou sa, men ou pa te make yo ke ou te pran medikaman yo. 
 • Gri Pasyèl: Pousantaj rapèl/travay ki pa te akonpli pou jou sa. 
 • Yon Pati ki Ble: Pousantaj rapèl/travay ki te akonpli pou jou sa. 
 • Sèk Vèt avèk yon Tchèk: 100% rapèl/travay ou yo te akonpli pou jou sa. 

Reyalizasyon Lis Kontwòl Ak Medikaman Ou Pran Yo  

Reyalizasyon Lis Kontwòl, ak Medikaman ou Pran yo pral montre pwogrè w pou jounen aktyèl la, ak pou 6 jou anvan yo. 

Yon foto ekran ki montre kòman pou ranpli lis verifikasyon an ak medikaman ou pran yo

Widjèt Kontè Kantite Pa 

Ou pral kapab wè pwogrè ou nan direksyon objektif kanite pa ou fè chak jou. Grafik la montre w: 

 • Kantite pa ou fè pou jounen jodi a ak pou 6 dènye jou yo. 
 • Mwayèn total pa ou fè pou 7 dènye jou yo. 
 • Kantite total pa ou fè pou 7 dènye jou yo an mil. 

Remak: Si w poko òganize Swivi Kantite Pa w, ou p ap wè grafik la, men alaplas ou pral wè yon bwat ki ofri w posiblite pou w òganize sa (gade imaj ki anba a).

Pou regle Suivi Pa yo, klike sou “Aktive Swivi Pa” epi swiv endikasyon yo pou fè reglaj la. 
Yon foto ekran ki montre kòman pou aktive kontwòl kantite pa ou fè

On fwa sa fin fèt, afichaj la ap chanje pou l kòmanse montre graf Kantite Pa yo. Pou modifye Kantite Pa Ou Vize Fè, peze sou ti imaj kreyon an ki anwo adwat sou grafik la, mete yon nouvo objektif epi apresa peze tchèk la. Nouvo kantite pa ou vize fè yo ap kòmanse nan pwochen jou a. 

Pou w jwenn plis enfòmasyon sou fason pou regle kontaj kantite pa ou yo, ou ka li atik sa a la. 

Widjèt Tansyon Ateryèl 

Si w enskri nan yon pwogram swen ki mande w rantre dènye lekti tansyon pi resan w lan nan yon kesyonè, widjèt tansyon an nan onglè Mwen an pral ede w vizyalize ak kontwole yo. Widjèt sa a kapab elaji pou ba w plis detay ak fonksyon ki gen rapò ak lekti tansyon w yo. 

Ak yon koutje rapid, onglè Pwogrè a ap montre yon graf 7 dènye jou ou te antre rezilta tansyon yo (dat ki pa gen okenn antre yo p ap afiche). Yon echèl pou chif lekti yo agoch (aks Y), epi dat ou te pran lekti yo anba a (aks X). 

Yon foto ekran ki montre widget tansyon an
Agrandi Widjèt Tansyon Ateryèl 

Pou yon prezantasyon vizyèl ki pi detaye: 

 1. Peze flèch oryante annavan an anwo adwat sou widjèt la. Sa pral louvri yon onglè ekran konplè ki la espesyalman pou istwa tansyon w. 
 2. Ou ka sòti pou w retounen nan onglè Pwogrè a nenpòt lè; pou fè sa, peze flèch ki oryante annaryè ki anwo adwat sou ekran an. 

Agrandisman widjèt tansyon an pèmèt ou: 

 • Agrandi grafik la pou w gen yon ekran konplè pou w ka wè l pi byen. 
 • Defile annaryè ak annavan nan grafik la pami entèval dat ou te soumèt enfòmasyon lekti tansyon pou yo a. 
 • Navige yon lis konplè chak lekti tansyon w te rantre. 
 • Teledechaje ak/oswa pataje lis sa a pou lekti yo (pou itilizasyon pèsonèl ou, oubyen pou w pataje li ak yon ekip swen oswa moun kap bay swen). 

Remak: Ou pa ka wè okenn rezilta ki te antre anvan piblikasyon karakteristik sa a (7/27/2023), epi ou pa ka ajoute okenn rezilta ki manke, oswa modifye okenn rezilta ki egziste deja. Si w pa enskri nan yon pwogram tansyon ankò, w ap toujou kapab wè antre anvan w yo nan widjèt la nenpòt lè.

Yon foto ekran ki montre widget tansyon an plis detay

Pou w agrandi grafik la pou w gen yon ekran konplè: 

 1. Tape sou ikòn “agrandi” a (ti kaz ki gen 2 flèch kap pwente nan direksyon opoze yo) nan pati anwo adwat widjèt la. 
 2. Sa pral repati grafik la sou ekran konplè aparèy ou a (ou pral gen pou w vire aparèy ou a nan sans orizontal pou w wè sa kòrèkteman). 
 3. Pou w soti sou prezantasyon vizyèl sa a epi retounen sou widjèt tansyon an, tape sou flèch ki bay sou dèyè a ki nan pati anwo agoch ekran an. 
Yon foto ekran ki montre kòman pou agrandi graf tansyon an

Defile annaryè ak annavan nan diferan peryòd dat nan grafik Tansyon an: 

 1. Nan seksyon pou seleksyone dat la nan sant anwo grafik la, tape sou flèch ki bay sou dèyè oubyen sou devan an sou nenpòt bò pou w gade lekti pou nenpòt peryòd dat ou rantre jiskaprezan. 
  Grafik vizyèl yo pral chanje pou reflete rezilta yo nan peryòd dat sa a. 
 2. Pou retounen nan graf rezilta pi resan yo, peze flèch oryante annavan an akote peryòd dat la jiskaske ou pa ka avanse pi lwen ankò. 
Yon foto ekran ki montre kòman pou defile pou wè tout graf tansyon an

Pou w navige lis tout done ou rantre pou lekti tansyon w yo: 

 1. Peze ekran w lan sou nenpòt nan antre rezilta ki endike anba graf la epi trennen dwèt ou nan direksyon anwo oswa anba pou fè lis la dewoule. Lis la afiche nan lòd done pi resan an (anlè) a pi ansyen an (anba). 
 2. Pou w retounen anwo lis la, glise dwèt ou desann sou ekran an jouk ou rive sou dènye done a. 
Yon foto ekran ki montre kòman pou navige enfòmasyon tansyon ou antre yo

Telechaje ak/oswa pataje done tansyon yo apati aplikasyon an: 

 1. Tape sou bouton “Pataje” a nan mitan adwat ekran an. 
 2. Apresa, aparèy ou an pral prezante opsyon pou kote ou ka telechaje ak/oswa pataje done yo (tankou sovgade nan fichye sou aparèy ou a oswa pataje nan imel eksetera). 
  Remak: Opsyon yo prezante yo pral depann sou konfigirasyon aparèy ou a, e se pa Wellframe ki kontwole yo.
 3. Dèke w chwazi yon opsyon, aplikasyon an kreye yon fichye CSV ak tout done sou tansyon ou rantre yo. Lap sovgade ak/oswa pataje nan opsyon w chwazi a. 
Yon foto ekran ki montre kòman pou pataje done tansyon ou yo

Widjèt Pwa  

Si w enskri nan yon pwogram swen ki mande w pou w antre pwa kò w ki pi resan an nan yon bilan, widjèt pwa ki nan onglè Pwogrè a ap ede w vizyalize epi swiv sa yo. Widjèt sa a kapab elaji pou ba w plis detay ak fonksyon ki gen rapò ak pakou pwa w la. 

Ak yon koutje rapid, onglè Pwogrè a ap montre yon graf 7 jou ki pi resan ou te antre pwa w (dat ki pa gen okenn antre yo p ap afiche) avèk nivo pwa a sou agoch (aks Y), epi dat lè antre yo te fèt sitiye nan anba (aks X). 

Yon foto ekran ki montre widget pwa a
Agrandi Widjèt Pwa

Pou yon prezantasyon vizyèl ki pi detaye: 

 1. Peze flèch oryante annavan an anwo adwat sou widjèt la. Sa pral louvri yon onglè ekran konplè ki la espesyalman pou istwa pwa kò w. 
 2. Ou ka sòti pou w retounen nan onglè Pwogrè a nenpòt lè; pou fè sa, peze flèch ki oryante annaryè ki anwo adwat sou ekran an. 

Agrandisman widjèt pwa a pèmèt ou: 

 • Agrandi grafik la pou w gen yon ekran konplè pou w ka wè l pi byen. 
 • Defile annaryè ak annavan nan grafik la pami entèval dat ou te soumèt enfòmasyon pwa kò w yo. 
 • Navige yon lis konplè chak pwa ou te rantre.
 • Teledechaje ak/oswa pataje lis done sa yo (pou itilizasyon pèsonèl ou, oubyen pou w pataje li ak yon ekip swen oswa moun kap bay swen). 

Remak: Ou pa ka wè okenn antre ki te fèt anvan piblikasyon karakteristik sa a (7/27/2023), epi ou pa ka ajoute okenn antre ki manke, oswa modifye okenn antre ki egziste deja. Si w pa enskri nan yon pwogram jesyon pwa ankò, w ap toujou kapab wè antre anvan w yo nan widjèt la nenpòt lè. 

Yon foto ekran ki montre widjet pwa a an plis detay

Pou w agrandi grafik la pou w gen yon ekran konplè: 

 1. Tape sou ikòn “agrandi” a (ti kaz ki gen 2 flèch kap pwente nan direksyon opoze yo) nan pati anwo adwat widjèt la. 
 2. Sa pral repati grafik la sou ekran konplè aparèy ou a (ou pral gen pou w vire aparèy ou a nan sans orizontal pou w wè sa kòrèkteman). 
 3. Pou w soti sou prezantasyon vizyèl sa a epi retounen sou widjèt pwa a, tape sou flèch ki bay sou dèyè ki nan pati anwo agoch ekran an. 
Yon foto ekran ki montre kòman pou agrandi graf pwa a

 Defile annaryè ak annavan a diferan peryòd dat nan grafik Pwa a: 

 1. Nan seksyon pou seleksyone dat la nan sant anwo grafik la, tape sou flèch ki bay sou dèyè oubyen sou devan an sou nenpòt bò pou w gade lekti pou nenpòt peryòd dat ou rantre jiskaprezan. 
  Grafik vizyèl yo pral chanje pou reflete rezilta yo nan peryòd dat sa a. 
 2. Pou retounen nan graf pwa pi resan yo, peze flèch oryante annavan an akote peryòd dat la jiskaske ou pa ka avanse pi lwen ankò. 
Yon foto ekran ki montre kòman pou defile pou wè tout graf pwa a

Pou w navige lis tout done ou rantre pou pwa w yo: 

 1. Peze ekran w lan sou nenpòt nan antre yo ki endike anba graf la epi trennen dwèt ou nan direksyon anwo oswa anba pou fè lis la dewoule. Lis la afiche nan lòd done pi resan an (anlè) a pi ansyen an (anba). 
 2. Pou w retounen anwo lis la, glise dwèt ou desann sou ekran an jouk ou rive sou dènye done a. 
Yon foto ekran ki montre kòman pou navige enfòmasyon pwa ou antre yo

Telechaje ak/oswa pataje done pwa w apati aplikasyon an: 

 1. Tape sou bouton “Pataje” a nan mitan adwat ekran an. 
 2. Apresa, aparèy ou an pral prezante opsyon pou kote ou ka telechaje ak/oswa pataje done yo (tankou sovgade nan fichye sou aparèy ou a oswa pataje nan imel eksetera). 
  Remak: Opsyon yo prezante yo pral depann sou konfigirasyon aparèy ou a, e se pa Wellframe ki kontwole yo. 
 3. Dèke w chwazi yon opsyon, aplikasyon an kreye yon fichye CSV ak tout done sou pwa w ou rantre yo. Lap sovgade ak/oswa pataje nan opsyon w chwazi a. 
Yon foto ekran ki montre kòman pou pataje done pwa ou yo

Suivi Sik Nan San  

Si w enskri nan yon pwogram byometrik sik nan san, w ap kapab swiv nivo sik nan san w pou jou aktyèl la ak pou 6 jou anvan yo, ki montre kòman yo konpare ak nivo ki rekòmande a. 

Yon foto ekran ki montre kòman pou swiv nivo sik nan san ou

Pou plis enfòmasyon sou fason pou anrejistre sik nan san w lè w konekte glikomèt ou, gade atik sa a

Dat Yo Pou Pwosedi

Manm ki enskri nan yon pwogram byen presi pou dat pwosedi/sante (pa egzanp yon pwochen operasyon oswa yon operasyon ki fin fèt) kapab ajoute, wè ak modifye dat sa yo nan Onglè Pwogrè a. Sa asire ke kontni ou resevwa nan Pwogram Swen ou koresponn ak etap ki kòrèk la nan pakou swen sante ou. 

 • Pou w ajoute dat yo, ou ka tape ti imaj kreyon an akote “Enter Date” (antre dat), apresa w ap glise pou w ale nan selektè dat la pou w seleksyone Mwa, Jou ak Ane kòrèk la. 
 • Epitou, pou modifye dat sa yo annapre, ou ka peze ti imaj kreyon an akote dat ki afiche aktyèlman an. 
Plizyè foto ekran ki montre kòman pou jere pwosedi oswa dat sante ou yo

Pwogram Matènite 

Pou manm ki nan pwogram matènite a, ou pral kapab swiv pwogrè epi fè mizajou. W ap kapab fè mizajou eta gwosès la (si w ansent aktyèlman oswa si w akouche), ajoute/mete ajou dat ou ta dwe akouche, oswa anile enskripsyon w nan pwogram lan. 

Lè widjèt “My Pregnancy” (grossès mwen an) nan seksyon “Profile” (pwofil) ou an montre yon notifikasyon sèk wouj, ou ka peze sou li epi w mete dat gwosès aplikab ou yo (si w ansent kounye a (Dat Ou ta Dwe Akouche), oswa si ou te deja akouche tibebe w lan (Dat Ou Akouche). Lè w antre dat sa yo avèk presizyon, sa pral asire ou resevwa kontni aplikab pwogram lan anrapò avèk etap pakou gwosès ou a. 

Remak: Si w POKO akouche, tanpri PA mete yon Dat Akouchman. Kontni ki founi pou eksperyans pèsonèl ou baze sou dat yo ou te antre nan seksyon sa a. 

Plizyè foto ekran ki montre kòman pou jere swen matènite ak vizit doktè ou yo

Òganize Onglè Pwogrè

Onglè Pwogrè a ofri w posiblite pou w reyòganize lòd afichaj widjèt pwogrè sante w yo, pou w ka bay priyorite ak sa yo ki pi enpòtan pou ou!  

Remak: Ou pa ka retire okenn nan widjèt yo. Anplis, si w enskri nan yon pwogram ki baze sou dat (tankou pwogram matènite oswa pwogram pwosedi medikal), ou p ap kapab deplase widjèt “dat” la epi li pral rete anlè onglè Pwogrè a jiskaske pwogram sa fini. 

Pou reyòganize widjèt onglè Pwogrè yo: 

 1. Louvri onglè Pwogrè a, epi peze sou senbòl “filtè” nan anwo adwat sou aplikasyon an. Sa pral afiche yon lis tit widjèt, avèk ikòn ki gen twa ba sou adwat chak tit. 
 2. Peze epi kenbe senbòl twa trè a sou widjèt ou ta renmen reyòganize a epi trennen l nan plas ou vle li ale a. 
 3. Yon fwa ou satisfè ak nouvo lòd ou ranje a, tape sou SOVGADE ki sou anba aplikasyon an. 
 4. Sa fè w tounen nan onglè Pwogrè a, kote ou pral wè tout widjèt sante w yo nan lòd ou fenk chwazi. 
Yon foto ekran ki montre kòman pou ranje widgets ou yo nan lòd nan aplikasyon an

Siveyans Glikoz 

Manm ki gen dyabèt kapab patisipe nan pwogram swen Byometrik Dyabèt ak glikoz nan san Wellframe lan. Nan aplikasyon an, wap kapab kontwole nivo sik nan san w, e wap ka gen aksè a enfòmasyon sou tandans ki genyen yo pou diskite ak ekip Swen w lan pou w pi byen jere nivo sik nan san w. 

Remak: Se pa tout esponnsò aplikasyon yo ki sipòte Entegrasyon Glikomèt la. Si w pa fin sèten si sa a se yon fonksyon ki disponib pou ou, tanpri kontakte ekip swen w lan nan aplikasyon an nan fonksyon tchat la pou w jwenn plis enfòmasyon. 

Konekte Aparèy Ou A Ak Aplikasyon An 

Lè entegrasyon glikomèt la aktive, e si w enskri nan yon pwogram byometrik pou sik nan san, sistèm nan pral mande w pou jimle aparèy ou a.  

Remak: Si ou inyore demann sa a, ou ka redeklanche mosyon jimlaj la nenpòt lè depi ou tape sou “SENKWONIZE AK YON APARÈY” nan yon aktivite sondaj pou glikoz nan san, oswa apati meni “aparèy ki konekte yo” nan paramèt yo.

 1. Klike sou “KONEKTE KOUNYE A” pou kòmanse mosyon senkwonizasyon an.  
 2. Seleksyone aparèy wap itilize a. Sistèm nan sovgade seleksyon sa a nan “paramèt yo”. 
 3. Yon fwa ou fin jimle aparèy ou a, tape sou “SENKWONIZE AK YON APARÈY” nan yon sondaj pou glikoz nan san, epi apresa, pou jimle lekti w la. 

Gen twa kalite entegrasyon ki sipòte: 

 • OCR: Si aparèy glikomèt ou a se yon aparèy OCR, (rekonesans karaktè optik), kamera telefòn ou a pral lanse. Lè w mete kamera telefòn nan toujis anlè aparèy ou a sa pral telechaje lekti a nan aplikasyon an. 
 • Bluetooth: Si aparèy glikomèt ou a se yon aparèy ki gen Bluetooth, aplikasyon an pral tcheke pou jwenn nouvo lekti nan aparèy ou an epi rezilta yo ap prezante nan yon lis. Lè sa a, ou kapab seleksyone lekti ki apwopriye pou telechaje nan aplikasyon an.  Tout lekti ki te senkwonize deja yo pral gen yon fon gri e ou pap kapab seleksyone yo ankò. 
 • Apple Health: Lekti senkwonize nan Apple Health ki soti nan aplikasyon manifakti aparèy glikomèt ou a pral senkwonize nan Wellframe pa mwayen Apple Health. Gade anba la pou w jwenn etap entegrasyon yo. 

On fwa w te chwazi yon rezilta epi w peze ok (Bluetooth oswa Apple Health) oswa w te itilize kamera a pou li nan yon nouvo rezilta glikoz nan san (OCR), rezilta a pral ranpli espas antre a nan repons bilan an. Klike sou “SOVGADE.” 

Remak: Wap toujou gen opsyon pou modifye chif la anvan w soumèt repons sondaj la. Ou kapab vizyone, ajoute, retire, resenkwonize aparèy yo, oswa chanje ki aparèy ki se aparèy prensipal la nan meni paramèt aplikasyon an.  

Konekte nan Apple Health

(OPSYONÈL – Aplikab Pou Itilizatè iPhone SÈLMAN)
 1. Konfime aplikasyon fabrikan aparèy glikomèt ou a senkwonize ak Apple Health. 
 2. Nan iPhone lan, Ale nan Paramèt > Desann nan aplikasyon Sante a > klike sou “Aksè nan Done ak Aparèy yo”. Konfime aplikasyon Wellframe lan afiche. 
 3. Peze Wellframe, konfime “PÈMÈT WELLFRAME LI DONE YO” > “Glikoz nan San” aktive. 
 4. Lè wap “senkwonize”, seleksyone “Apple Health” apati meni Aparèy ki Konekte yo, olye de aparèy glikomèt ou a. 

Glikomèt Konpatib Yo 

Pi ba a wap jwenn yon lis aparèy aktyèl ki konpatib yo. Si ou pa wè modèl pa w la sou lis pi ba a, tanpri retounen tcheke ankò pou mizajou yo. Si w pa gen yon aparèy ki konpatib ak Wellframe, ou toujou kapab kontwole lekti glikoz nan san w yo nan aplikasyon an lè w rantre lekti nivo sik nan san yo manyèlman. 

SousAparèy
AbbottAbbott FreeStyle Freedom Lite Glucose Meter
AbbottAbbott FreeStyle Lite Glucose Meter
AbbottAbbott FreeStyle Precision Neo Glucose Meter
AbbottAbbott FreeStyle Precision Xtra Glucose Meter
Accu-ChekAccu-Chek Aviva Connect Glucose Meter
Accu-ChekAccu-Chek Guide Glucose Meter
Accu-ChekAccu-Chek Guide Me*
Accu-ChekAccu-Chek Instant Glucose Meter
Accu-ChekAccu-Chek Aviva Plus Black Glucose Meter
Accu-ChekAccu-Chek Aviva Plus Silver Glucose Meter
Accu-ChekAccu-Chek Compact Plus Glucose Meter
Accu-ChekAccu-Chek Nano Glucose Meter
Accu-ChekAccu-Chek Performa Glucose Meter
Accu-ChekAccu-Chek Performa II Glucose Meter
AgamatrixAgamatrix Jazz Wireless 2 Glucose Meter
Ascensia Diabetes CareAscensia Diabetes Care Contour Next 7901H*
Ascensia Diabetes CareAscensia Diabetes Care Contour Next 7902H*
Ascensia Diabetes CareAscensia Diabetes Care Contour Next One Glucose Meter*
Ascensia Diabetes CareAscensia Diabetes Care Contour Plus One Glucose Meter*
BayerBayer Breeze 2 Glucose Meter
BayerBayer Contour Glucose Meter
BayerBayer Contour Next EZ Glucose Meter
Bewell ConnectMyGluco
CVSCVS Health Advanced Bluetooth Glucose Meter
CVSCVS True Metrix Air Glucose Meter
CVSCVS True Metrix Glucose Meter
CVSCVS True Result Glucose Meter
CVSCVS True Track Glucose Meter
LifeScanLifeScan OneTouch Verio Flex Glucose Meter
LifeScanLifeScan OneTouch SelectSimple Glucose Meter
LifeScanLifeScan OneTouch Ultra2 Glucose Meter
LifeScanLifeScan OneTouch UltraMini Glucose Meter
NiproNipro True Metrix Air Glucose Meter
NiproNipro True Metrix Glucose Meter
NiproNipro True Result Glucose Meter
NiproNipro True Track Glucose Meter
RelionRelion Confirm Glucose Meter
RelionRelion Prime Glucose Meter
RelionRelion Ultima Glucose Meter
Rite AidRite Aid True Metrix Air Glucose Meter
Rite AidRite Aid True Metrix Glucose Meter
Rite AidRite Aid True Result Glucose Meter
Rite AidRite Aid True Track Glucose Meter
WalgreensWalgreens True Metrix Air Glucose Meter
WalgreensWalgreens True Metrix Glucose Meter
WalgreensWalgreens True Result Glucose Meter
WalgreensWalgreens True Track Glucose Meter

Onglè Tchat 

Seksyon “Tchat” la se kote w ap kapab kominike dirèkteman ak ekip swen w lan nenpòt ki lè pa mwayen yon sistèm mesaj sekirize. Se tankou mesaj tèks, li sèlman pi sekirize pou pwoteje enfòmasyon sante w yo. 

Remak: Ekip swen w lan gendwa pa reponn imedyatman. Si w bezwen pale ak yon doktè oswa sizoka gen yon ijans, tanpri rele sèvis dijans yo oswa rele doktè w la dirèkteman. Piga itilize Wellframe pou ka dijans. 

Yon foto ekran ki montre deseri mesaj nan espas tchat la nan aplikasyon an

Atachman Yo 

Onglè “Tchat” la pèmèt ou transmèt ak resevwa an tout sekirite atachman ant oumenm ak Ekip Swen w lan, ki gen ladan l, foto ak fichye (tankou foto yon blesi, enstriksyon pou egzeyat, oswa yon bòdwo medikal ou ta renmen diskite sou li). 

Kijan pou ajoute yon atachman: 

 1. Peze sou onglè Chat la nan aplikasyon an. (Remak: si se premye fwa w ap itilize onglè Chat la, yon mesaj ap parèt ki eksplike pou kisa karakteristik Chat la ye, epi kijan li ka benefisye eksperyans ou avèk aplikasyon an
 2. Klike sou meni siy plis “+” la, ki sou bò gòch kazye pou tèks la. 
 3. Lè sa a yo pral ba w 3 opsyon pou atachman: 
  • Foto w yo: Chwazi yon foto pami imaj ki la deja yo sou aparèy ou a (ou kapab chwazi jiska 10 imaj yon (1) grenn kou). 
  • Pran Foto: Pran yon nouvo foto ak kamera aparèy ou a. 
  • Chwazi Fichye: Anekse yon dokiman ki sovgade nan aparèy ou a. 
 4. Kou w fin anekse fichye ou pi pito a (yo), ou kapab ajoute tèks nan kazye pou tèks la pou bay plis kontèks oswa pou bay plis enfòmasyon ki gen rapò ak atachman an, si sa nesesè.
 5. Pou transmèt mesaj ak fichye ou voye a (yo), tape sou bouton transmèt la (ikòn avyon papye ki sou bò dwat kazye pou tèks la). 
Yon foto ekran ki montre deseri mesaj nan espas tchat la nan aplikasyon an

Tip Fichye Ak Limit 

Tip fichye ki sipòte:

 1. .pdf.
 2. .jpg/.jpeg (Remake: imaj iPhone iOS pa defo a se .HEIC, ke nou pral konvèti an .jpg pou telechajman an). 
 3. .png.

Limit dimansyon fichye:

 1. Limit maksimòm pou dimansyon fiche a se 2 MB.  
 2. Nenpòt imaj ou telechaje atravè aplikasyon an, ki pi gwo pase 2 MB, yo pral redimansyone otomatikman pou l rete nan limit dimansyon maksimòm fichye a ki se 2 MB. 
 3. Fichye PDF ki pi gwo pase 2 MB pap redimansyone otomatikman, e wap gen pou redimansyone yo oumenm anvan wap kapab telechaje yo. 

Deteksyon Viris: 

 1. Sistèm nan eskane tout fichye ki telechaje yo pou asire yo ka sovgade ak louvri yo an tout sekirite. 
 2. Pral gen yon mesaj ki pral parèt si yon fichye pa pase kontwòl sekirite a, epi fichye a pap sovgade oswa afiche si li pa pase. 

Efase atachman yo: 

 1. Oumenm ak Ekip Swen w lan pral kapab siprime nenpòt atachman ou telechaje atravè aplikasyon an, sepandan ou pap kapab siprime okenn atachman Ekip Swen w lan telechaje. 
 2. Apre sipresyon an, yon mesaj pral parèt pou ni oumenm ni Ekip Swen w lan, ki pral montre kilès moun ki siprime fichye a ak kilè yo te siprime li. 

Enstriksyon 

Ekip Swen w lan kapab voye enstriksyon tou epi enfòmasyon enpòtan nan aplikasyon w lan ke w ka monte sou yo byen fasil, san w pa tounen dèyè nan konvèsasyon w yo pou w jwenn yo. 

Senbòl près papye ki anwo agoch nan onglè Chat la ap genyen tout enstriksyon oswa enfòmasyon enpòtan oumenm ak Ekip Swen ou an vle konsève yon sèl kote. 

Si w gen yon notifikasyon ki fikse pou aplikasyon an, w ap resevwa yon endikasyon chak fwa Ekip Swen w lan ajoute oswa modifye yon bagay nan machaswiv ou yo. 

Onglè Resous 

Onglè resous yo genyen yon bibliyotèk atik edikatif sou sante w ak lis pwogram swen nou genyen ki disponib yo.

Bibliyotèk 

Bibliyotèk atik nou yo ka espesifik sou pwoblèm sante oubyen nesesite w, medikaman w yo, oswa yo ka bay konsèy jeneral sou jan pou w rete an sante, sepandan yo pral anglobe anpil lòt sijè tou ki ka entèrese w. 
Tape etwal vid ki anba a nan mitan atik la pou w ka anrejistre nan lis “Prefere mwen yo (Favorites)” nenpòt nan atik ou te wè yo. Kou li fin ajoute kòm prefere, etwal la ap vin tou blanch.  
Aprè sa, ou ka monte sou li fasilman nenpòt ki lè nan ekran Bibliyotèk la lè w tape “Favoris mwen yo”
REMAK: Tout atik ki parèt nan Lis Verifikasyon ou an disponib nan bibliyotèk la nenpòt kilè. 

Pwogram Swen 

Onglè resous la prezante yon lis elaji ki gen tout pwogram swen nou yo ki disponib pou ou pou w gade, e ou ka mande pou w anrejistre nan youn ki entèrese w. 

Wè detay sou pwogram swen espesifik: 

 1. Tape “Wè tout sijè sante yo” (pi ba 4 premye egzanp yo), e yon nouvèl ekran ki afiche yon lis elaji ki gen anpil kalite sijè sou pwogram swen sante yo ap parèt. 
 1. Glise desann epi tape sou nenpòt sijè sante disponib pou w ka wè yon lis pwogram swen ki disponib pou ou anba chak sijè 
 1. Tape nenpòt nan pwogram swen sa yo pou w jwenn deskripsyon sou pwogram espesifik la, ak kisa ou ka espere sou kesyon kalite kontni, e dire pwogram lan 

Demann pou ou enskri nan pwogram swen 

Lè ou jwenn yon pwogram swen ou ta renmen enskri: 

 1. Tape bouton “Demann pou w enskri (Request to enroll)” a anba nan ekran an 
 1. L ap afiche yon bwat k ap di yo pral voye demann ou an bay ekip swen w lan pou l apwouve l, e si w gen plis kesyon ou dwe kontakte yo dirèkteman pou diskite 
 1. Si ou swete kontinye avèk demann lan, tape “Demann” si non, tape “Anile” 
 1. Finalman, si ou te tape “Demann”, yon bwat ap parèt pou fè w konnen demann ou an te ale avèk siksè, l ap konfime yo pral notifye w si demann ou an apwouve oswa refize.
 2. Kou yo te fè demann yon pwogram swen, w ap wè yon notifikasyon demann akote tit pwogram lan kote w wè lis la. 

REMAK: Ou ka mande sèlman YON pwogram swen alafwa. Jiskaske Ekip Swen ou a apwouve oswa refize aktyèl ou a, ou pa kapab mande pou w rantre nan yon lòt pwogram paske yo revize sa yo ka pa ka. Sepandan, ou ka tape “Chat ak Ekip Swen ou a” sou nenpòt lòt pwogram ou ka enterese pou diskite sou yo ak Ekip Swen ou a.

Demann apwouve 

 • Si ekip swen an aksepte demann ou an pou w jwenn yon pwogram swen, w ap resevwa yon notifikasyon sou ekran akèy aparèy ou a ki di, “Demann pwogram apwouve” 
 • Si w te gentan ap itilize aplikasyon an nan lè w t ap ranpli a, w ap wè pito, yon bwat parèt nan fon ekran aplikasyon la k ap konfime menm bagay la, avèk yon opsyon “wè” ekran aplikasyon an konplètman pou ou ka komanse. 

Demann refize 

 • Si ekip swen w lan refize yon demann pou w jwenn yon pwogram swen, w ap resevwa yon notifikasyon sou ekran akèy aparèy ou a ki di “Demann pwogram refize” 
 • Si w deja ap itilize aplikasyon mobil la nan moman yo dekline yon demann, ebyen ou pral wè yon ti fenèt (box) parèt anba ekran aplikasyon an ki bay menm konfimasyon an men l ap gen yon opsyon “Voye Mesaj” bay Ekip Swen w lan pou pale plis dou obkektif sante w yo (sa pral mennen w nan fenèt tchat la) 

Onglè Pwofil 

Onglè Profile la (pwofil) se kote w ap wè kantite jou w ap itilize aplikasyon an, plis detay sou pwogram swen ou enskri nan yo a, epi kote w ka jere medikaman w ak/oswa rapèl sante w yo. Ou ka jwenn aksè nan reglaj kont ou tou lè w peze senbòl angrenaj la ki anwo adwat onglè a. 

Yon foto ekran ki montre enfòmasyon pwofil ou

Pwogram Swen Ki Enskri 

Men kote ou ka wè nan ki pwogram swen ou enskri. Lè w peze kat pwogram swen ou chwazi a, sa ap pèmèt ou wè plis enfòmasyon an detay sou pwogram nan. Ou ka sòti nan ekran enfòmasyon pwogram swen elaji a lè w peze flèch oryante annaryè nan anwo agoch sou onglè a. 

Enfòmasyon sou pwogram swen elaji yo ap gen ladan yo:​ 

 • Deskripsyon pwogram swen ou a​. 
 • Dire ki prevwa pou pwogram swen ou a​. 
 • Tip kontni ki enkli nan pwogram swen ou a. ​ 
 • Kapasite pou w tchat fasilman ak ekip swen w lan pa mwayen bouton “chat with care team” lan (tchat ak ekip swen). 
Yon foto ekran ki montre detay yo nan yon pwogram swen

Rapèl (Medikaman Ak Sante) 

Rapèl Pou Medikaman 

Ou ka mete Rapèl Medikaman nan aplikasyon Wellframe nan pou fè w konnen lè w bezwen pran medikaman w yo. 

Pou Ajoute Yon Rapèl Medikaman: 
 1. Onglè Lis Verifikasyon: Peze bouton “+ Add” la (ajoute) anwo adwat onglè a, apresa chwazi “Medication Reminder” (rapèl medikaman). 
  Onglè Pwofil: Glise desann epi peze sou bouton “+ Add Medication” (ajoute medikaman sou onglè a. 
 2. Tape non medikaman an ou pral pran an (sa ka gen ladan emoji ak karaktè espesyal), epi klike sou continue (kontinye). 
 3. Peze espas “Repeat” la (repete) pou chwazi chak kilè rapèl ou yo dwe fèt (yon fwa, chak jou, chak semèn, chak mwa oswa yon kadans ki fèt sou mezi). Remak: Si w chwazi “custom” (adapte), sa pral kreye yon bwat anplis ki rele “Every” (chak) kote ou ka chwazi kantite fwa ou vle rapèl la repete an jou, semèn oswa mwa (selon chwa ou fè a). 
  Kreye yon kadans rapèl “custom” (adapte) pral kreye tou yon bwat anplis (anba “start date/end date” la), kote y ap mande w pou w chwazi jou nan semèn nan oswa dat nan mwa ou vle rapèl la fèt (selon chwa ‘‘adate” ou a)
  .
 4. Apresa, chwazi yon “start date” (dat kòmansman) ak “end date” (dat finisman) pou rapèl la. Remak: Si w te chwazi yon dat finisman, asire w bouton “Set End Date” la (defini dat finisman) aktive. Si w pa vle rapèl la fini, kite reglaj sa a sou “Never” (jamè).
 5. Si w te chwazi yon kadans rapèl chak semèn oswa chak mwa nan kare “Repeat” la (repete), kounye a ou ka seleksyone ki jou nan semèn lan oswa jou nan mwa a ou vle rapèl la rive. 
 6. Finalman, peze bwat “Time” lan (lè) pou w chwazi a ki lè ou ta renmen rapèl la rive. Remak: Peze “+ Add a time” (ajoute yon lè) pou fikse lè anplis pa jou si sa nesesè (maksimòm 12 antre lè pa jou, pou chak rapèl).
 7. Peze “Create” (kreye) nan anwo adwat onglè a. 
Yon foto ekran ki montre kòman pou ajoute yon rapèl medikaman
Pou Modifye Yon Rapèl Medikaman: 
 1. Nan onglè “Profile” (pwofil) la, glise desann epi seleksyone rapèl medikaman ou vle modifye a (ou ka gen pou w peze “Load More” (chaje plis) si w gen plis pase 5 rapèl medikaman aktif). 
 2. Peze espas ou vle modifye a (yo) epi fè chanjman ou yo
 3. Peze “Save” (sovgade) nan anwo adwat onglè a.
Yon foto ekran ki montre kòman pou chanje yon rapèl medikaman

Remak: Nenpòt modifikasyon nan yon rapèl ap antre an aplikasyon nan jou ki vin apre a – ou pa bezwen pè si ou toujou wè rapèl sante orijinal ou an nan lis verifikasyon jodi a, mizajou a fèt demen.

Pou siprime Yon Rapèl Medikaman: 
 1. Nan onglè “Profile” (pwofil) la, glise desann epi seleksyone rapèl medikaman ou vle siprime a (ou ka gen pou w peze “Load More” (chaje plis) si w gen plis pase 5 rapèl medikaman aktif). 
 2. Peze “Efase.” 

Rapèl Sante 

Anplis Rapèl Medikaman, ou kapab pwograme tou rapèl pou lòt aktivite ki gen rapò ak sante. Pa egzanp, ou ka mete yon rapèl pou “bwè dlo.” 

Pou Ajoute Yon Rapèl Sante: 
 1. Onglè Lis Verifikasyon: Peze bouton “+ Add” la (ajoute) anwo adwat onglè a, apresa chwazi “Health Reminder” (rapèl sante). 
  Onglè Pwofil: Glise desann epi peze sou bouton “+ Add Health Reminder” (ajoute rapèl sante) sou onglè a. 
 2. Bay rapèl la non. 
 3. Antre yon nòt opsyonèl. W ap ka wè nòt sa a lè rapèl la louvri nan seksyon Lis Verifikasyon an, epi Ekip Swen w lan ap ka wè li tou. 
 4. Apresa, chwazi dat li kòmanse a, lè, ak konbyen fwa ou vle wè rapèl la. 
 5. Apresa, klike “Sovgade.” 
Yon foto ekran ki montre kòman pou ajoute yon rapèl sante
Pou Modifye Yon Rapèl Sante: 
 1. Nan onglè “Profile” (pwofil) ou a, glise desann epi seleksyone rapèl sante ou vle modifye a (ou ka gen pou w peze “Load More” (chaje plis) si w gen plis pase 5 rapèl sante aktif). 
 2. Apresa, klike “Modifye” nan kwen anwo sou bò dwat la. 
 3. La a, ou ka modifye non, dat, konbyen fwa, oswa lè rapèl sante w la. 

Remak: Nenpòt modifikasyon nan yon rapèl ap toujou antre an aplikasyon nan jou ki vin apre a — ou pa bezwen pè si ou toujou wè rapèl sante orijinal ou an nan lis verifikasyon jodi a, mizajou a fèt demen. 

Pou Anile Yon Rapèl Sante: 
 1. Nan onglè “Profile” (pwofil) ou a, glise desann epi seleksyone rapèl sante ou vle modifye a (ou ka gen pou w peze “Load More” (chaje plis) si w gen plis pase 5 rapèl sante aktif). 
 2. Klike “Retire Rapèl sa a.”  

Remak: Y ap retire rapèl ou a apati demen — ou pa bezwen pè si w toujou wè li nan lis verifikasyon w la jodi a.

Yon foto ekran ki montre kòman pou retire yon rapèl sante

Toujou Bezwen Èd?