Skip navigation

Kontè Kantite Pa yo 

Kontè Kantite Pa yo 

Aplikasyon an ka swiv otomatikman kantite pa ou fè pandan yon jounen. Avèk swivi otomatik, aparèy mobil ou a pral swiv pa ou yo lè li senkwonize swa ak aplikasyon Google Fit oswa Apple Health. Li fasil e l rapid pou w konfigire fonksyon sa a!  

Remak: Kontaj otomatik pa yo ka fèt sèlman sou vèsyon mobil aplikasyon nou an epi li pa ka fèt sou yon tablèt. Tablèt yo pa konekte ak aplikasyon sante respektif ki nesesè pou swivi, se aparèy mobil yo sèlman ki konekte. Si w itilize ni vèsyon mobil ni vèsyon tablèt aplikasyon nou an, w ap wè aktyalizasyon done kontaj pa w yo regilyèman sou aplikasyon pou tablèt la apre w fin monte sou aplikasyon mobil lan. 

Konekte Aparèy Ou Avèk Swa Apple Health Oswa Google Fit 

 1. Louvri aplikasyon an epi peze sou travay “Step Count” (konte pa) nan onglè Checklist la (lis verifikasyon). 
 2. Peze sou “CONNECT NOW” (konekte kounye a) (oswa si w pa enterese ankò, peze sou “DON’T ASK ME AGAIN” (pa mande m ankò)). 
 3. Apresa, ou pral wè yon lòt endikasyon ki mande w pou otorize Wellframe konekte ak aplikasyon sante sou aparèy ou an (se pral Apple Health pou itilizatè iPhone, oswa Google Fit pou itilizatè Android). 
 4. Si w vle otorize yo senkwonize, dekwa pou Wellframe ka konte pa w yo, peze “CONNECT NOW” (konekte kounye a) (oswa si w pa vle senkwonize, peze sou “NO THANKS” (non mèsi)).  
Konekte aplikasyon an avèk Google Fit pou Android: 
Yon foto ekran ki montre kòman pou senkwonize aplikasyon an ak Google Fit
Konekte aplikasyon an avèk Apple Health pou iPhone: 

Remak: Si w seleksyone “NO THANKS” (non mèsi) pandan premye endikasyon koneksyon an, ou ka konekte aplikasyon an toujou yon lòt lè pi devan lè w ale nan onglè Profile (pwofil), ou peze “Settings” (reglaj), apresa, “Step Count” (konte pa). Pandan w la a ou ka aktive “Track with the Apple Health app” (swiv avèk aplikasyon Apple Health) oswa “Track with the Google Fit app” (swiv avèk aplikasyon Google Fit).

Yon foto ekran ki montre kòman pou senkwonize aplikasyon an ak Apple Health

Modifye Objektif Kantite Pa Chak Jou W 

Yon objektif kantite pa chak jou deja fikse pou ou anjeneral lè w kòmanse yon Pwogram Swen ki gen kontaj pa. Pou modifye objektif kantite pa ou fè chak jou: 

 1. Peze sou eleman “Step count” (kantite pa) nan lis verifikasyon ou a. 
 2. Peze sou senbòl kreyon ki akote STEP GOAL (objektif kantite pa) ou. 
 3. Antre nouvo objektif ou pou kantite pa. 
 4. Klike sou “SOVGADE.”

Remak: Ekip Swen w lan kapab mete objektif kantite pa w yo ajou tou! 

Yon foto ekran ki montre kòman pou konfigire objektif kantite pa pou chak jou

Ajoute/Modifye Alamen Kantite Pa Ou Fè Chak Jou 

Si w konekte aplikasyon an ak Apple Health oswa Google Fit epi si w ap retrase pa w yo apati yon aparèy ki PA senkwonize nan moman an ak Apple Health oswa Google Fit, kantite pa w yo ka pa parèt egzak. Ou kapab mete pa sa yo ajou manyèlman nan aplikasyon an pou fè yo koresponn ak kantite pa egzak ki nan aparèy deteksyon pa w la.  

Si w pa konekte ak Google Fit oswa Apple Health, men w ta renmen anrejistre kantite pa w yo chak jou apati yon lòt aparèy, ou ka ajoute yo isi a tou: 

 1. Peze sou eleman “Step count” (kantite pa) nan lis verifikasyon ou a. 
 2. Peze sou senbòl kreyon ki akote kantite pa aktyèl la. 
 3. Antre kantite pa ki kòrèk la. 
 4. Klike sou “SOVGADE.” 

Remak: Apre w fin fè yon chanjman, ou gen opsyon tou pou retounen nan kontaj otomatik Google Fit oswa Apple Health lè w klike sou opsyon “Revert to….” (retounen nan) nan ekran pou modifikasyon yo.

Gade Pwogrè Kantite Pa Ou Fè 

Onglè Lis Verifikasyon

Pral gen yon ba pou pwogrè ki pral parèt nan atik “Kantite Pa” pou toulejou a ki nan lis verifikasyon w lan kap pèmèt ou wè yon “apèsi” sou kontwòl pou objektif ou a. Chak fwa ou rechaje lis verifikasyon w lan, ba a pral vin ajou. Si w klike sou atik nan lis verifikasyon an, li pral afiche ekran ki pral montre w kantite aktyèl pa w yo ak objektif pa w la pou jounen an. 

Onglè Pwogrè

Pou wè aktivite kantite pa yo pou semèn sot pase, glise desann nan Widjèt Step Count lan (kantie pa). Sa pral afiche yon grafik pou aktivite pa w fè sou 7 jou ki sot pase yo. Epitou, pou modifye objektif ou nan ekran sa a, ou ka peze senbòl kreyon ki akote objektif ki egziste a nan kwen anwo adwat widjèt la.