Skip navigation

Ajoute Yon Pwoteksyon Ak Modpas Nan Aparèy Ou

Ajoute Yon Pwoteksyon Ak Modpas Nan Aparèy Ou

Pou w sekirize enfòmasyon pèsonèl sou sante w, nou rekòmande w pou w aktive yon modpas oubyen Touch ID pou debloke telefòn ou. Lè w ajoute yon pwoteksyon ak modpas oubyen Touch ID sa ede asire ke w se sèl moun ki kapab aksede aplikasyon Wellframe nan (ak tout lòt aplikasyon sou telefòn ou).

Modpas la se yon nimewo ak 4 a 6 chif ke wap tape apre ekran an vin tou nwa pou w debloke telefòn entelijan oubyen tablèt ou a. Touch ID a se yon eskanè anprent ki disponib sou plizyè nouvo aparèy ki fonksyone menm jan ak yon modpas. Ou kapab ajoute yon modpas oubyen Touch ID nan opsyon paramèt la sou aparèy ou a.

iPhone

Pou w ajoute yon Modpas:

 1. Ale sou “Paramèt” nan iPhone.
 2. Tape sou “Touch ID & Modpas.”
 3. Tape sou “Aktive Modpas.”
 4. Rantre yon modpas ki gen 6 chif — se modpas sa a ou pral rantre chak fwa pou debloke telefòn ou. Si w ta pito yon modpas ki gen 4 chif oubyen yon modpas alfanimerik, tape sou “Opsyon Modpas” la pou w aktive paramèt modpas pèsonalize a.
 5. Rantre modpas ou ankò pou w aktive modpas la sou telefòn ou.

Pou plis enfòmasyon sou Modpas: al gade nan sipò pou Apple.

Pou w ajoute yon Touch ID:

Tanpri sonje ke anvan ou kapab konfigire Touch ID w la, se pou w kreye yon modpas pou aparèy ou epi fè sa yo di pi wo a.

 1. Ale sou “Paramèt” nan iPhone ou a.
 2. Tape sou “Touch ID & Modpas.”
 3. Tape sou “Ajoute yon Anprent” (*Note: ou kapab rantre plis pase yon sèl anprent pou w debloke telefòn ou).
 4. Suiv enstriksyon sou ekran an pou w aktive Touch ID pou w debloke telefòn ou.

Pou plis enfòmasyon sou Touch ID: al gade nan sipò pou Apple.

Pou w ajoute Face ID (iPhone X sèlman):

Face ID debloke telefòn avèk rekonesans fasyal alaplas eskanè anprent Touch ID a.

 1. Ale sou “Paramèt” nan iPhone ou a.
 2. Tape sou “Face ID & Modpas.”
 3. Tape sou “Konfigire Face ID.”
 4. Suiv enstriksyon sou ekran an pou w aktive Face ID pou w debloke telefòn ou.

Pou plis enfòmasyon sou Face ID: al gade nan sipò pou Apple.

Android

 1. Ale sou “Paramèt” nan Android ou a — li pral parèt kòm yon ikòn anjen nan seksyon aplikasyon sou telefòn ou.
 2. Nan paramèt yo, defile desann rive nan seksyon “Bloke Ekran & Sekirite.”
 3. Chwazi “Tip bloke ekran” wap ka chwazi pami detwa opsyon:
  • Okenn: pa bloke ekran an.
  • Glise: glise sou anwo pou w debloke telefòn ou.
  • Chema: trase yon chema sou yon griy 9 pwen pou w debloke telefòn ou.
  • Pin: rantre yon pin nimerik ki gen 4 chif oubyen plis pou w debloke telefòn ou.
  • Modpas: rantre yon modpas alfanimerik ki gen 4 karaktè oubyen plis pou w debloke telefòn ou.
 4. Chwazi nenpòt opsyon ki pa “Okenn” ki pi wo a epi suiv enstriksyon pou kreye modpas pou ekran bloke w la pou w rantre achak fwa pou w debloke telefòn ou.

Pou plis enfòmasyon sou Sekirite: al gade nan Èd pou Android.