Skip navigation

Aksepte EULA Ak Politik Konfidansyalite A 

Aksepte EULA Ak Politik Konfidansyalite A 

Kontra Lisans Itilizatè Final la ak Politik Konfidansyalite a fè w konnen ki enfòmasyon Wellframe kolekte nan aplikasyon an epi kijan li itilize done sa yo. Nou kolekte enfòmasyon pèsonèl ki nesesè pou pasyan yo itilize pwodui a ak sèvis konèks yo, e pou amelyore pwodui a. Wellframe retire enfòmasyon ki ka idantifye moun e l rann ni anonim tout lè sa posib pou respekte enfòmasyon pèsonèl moun. 

Pou w kreye enfòmasyon pou konekte w sou kont lan, wap gen pou w aksepte kondisyon Kontra Lisans Itilizatè Final la. Tcheke kaz la pou w aksepte kondisyon yo. 

Nan pwochen paj la, yo pral mennen w sou Politik Konfidansyalite Wellframe. Defile desann rive anba ekran an pou w peze “Accept (aksepte).” 

Remak: Bouton “Aksepte” a p ap limen pou w itilize l jiskaske ou fin egzamine tout Politik Konfidansyalite a. 

Yon foto ekran ki montre Règleman Konfidansyalite Wellframe lan nan aplikasyon an

Tou de dokiman yo disponib pou w egzamine nan seksyon Reglaj nan aplikasyon an. Ou ka konsilte tou Kontra Lisans Itilizatè Final Wellframe lan tou lè w vizite atik sa a epi Politik Konfidansyalite a lè w vizite atik sa a