Skip navigation

Enskripsyon Moun K Ap Bay Swen 

Enskripsyon Moun K Ap Bay Swen 

Antanke paran oswa moun kap bay swen, ou ka elijib pou w patisipe nan Wellframe nan non yon l√≤t moun. Pou w jwenn plis enf√≤masyon sou kijan yon moun kap bay swen kapab elijib pou patisipe, tanpri rantre an kontak ak √≤ganizasyon kap parene w la. 

Men etap pou w kreye yon kont nan aplikasyon Wellframe nan antanke yon moun kap bay swen: 
 1. Apre w louvri aplikasyon an, tape sou ‚ÄúAnrejistre.‚ÄĚ 
 2. Apresa, yo pral mande w antre kòd aksè w la.
  • K√≤d sa a wap resevwa l swa dir√®kteman nan men yon moun ki nan ekip swen w nan (li ka te an p√®s√≤n, nan yon mesaj t√®ks oswa nan im√®l, oswa nan yon bwochi) oswa nan kominikasyon √≤ganizasyon ki parene w la, tankou sou yon sitw√®b oswa yon bwochi. Vizite atik sa a pou plis enf√≤masyon sou k√≤d aks√® Wellframe ou.
 3. Kounye a yo pral mande w chwazi si wi oswa non wap jere pw√≤p sante w atrav√® aplikasyon an oswa pa yon l√≤t moun. Antanke moun kap bay swen, tanpri chwazi, “pa yon l√≤t moun.” 
 4. Nan pwochen ekran an, yo pral mande w pou w antre enf√≤masyon anplis nan non manm lan pou yon kontw√≤l kalifikasyon. Ale sou atik sa a pou w jwenn plis enf√≤masyon sou kondisyon elijiblite yo. 
 5. Pou w anrejistre, se pou w antre k√®k enf√≤masyon kontak debaz pou manm nan. 
 6. Apresa, yo pral mande w pou w mete pw√≤p detay ou epi enf√≤masyon kontak ou. 
 7. Pou w kreye enf√≤masyon pou konekte sou Wellframe  antre adr√®s im√®l ou epi kreye yon nouvo modpas. Se pou modpas ou a genyen yon l√®t, yon chif, yon karakt√® espesyal e se pou l konpoze ak omwen 8 karakt√®. 
 8. Tcheke ti kare a pou w aksepte Kontra Lisans Itilizat√® Final Wellframe lan (End User License Agreement, (EULA). Sou paj Politik sou Konfidansyalite Vi Prive a, defile desann rive anba paj la epi prese sou ‚ÄúAksepte ‚ÄĚ pou w fini anrejistreman an.  
  Pou w jwenn plis enf√≤masyon sou EULA ak Politik Konfidansyalite, ale sou atik sa a. 
 9. Finalman, yo pral mande w finalize konfigirasyon kont ou a: 
  • Otorize Notifikasyon Enstantane yo ak Otorizasyon Kontaj Pa yo. Pou jwenn plis enf√≤masyon sou fason pou regle notifikasyon pouse ak kontaj etap, vizite atik sa a. 
  • Apre w fin anrejistre, ekip swen an ka gen pou l revwa kont ou a e l ka mete l an kondisyon datant anvan pou yo apwouve l.  
  • Si apwobasyon an neses√®, w ap resevwa notifikasyon pouse, im√®l, oswa mesaj t√®ks on fwa yo apwouve kont ou a epi yo ak√≤de w aks√® nan aplikasyon an. 
  • Si yo te apwouve w davans k√≤m yon moun k ap bay swen, w ap sote etap apwobasyon ki annatant lan epi li ap mennen w dir√®kteman nan ekran lis verifikasyon an. 
Yon foto ekran ki montre kòman pou aktive notifikasyon yo nan aplikasyon an

Av√®k sa, tout af√® w pare! Ale sou atik sa a pou w jwenn plis enf√≤masyon sou fonksyon aplikasyon mobil Wellframe lan.