Skip navigation

Kòd Aksè 

Kòd Aksè 

Kòd Aksè a se kòd yon manm lan ekip swen w lan ba w dirèkteman, oswa ou resevwa l nan men òganizasyon esponnsò a pa imel, bwochi, oswa kourye. W ap bezwen kòd sa a pou w ka enskri nan Wellframe. 

Kòd ou a pral swa lèt sèlman, oswa lèt ak chif. Fè ansòt ou antre tout lèt yo ak karaktè miniskil epi san okenn espas lè wap tape kòd ou a. 

Yon foto ekran ki montre kòman pou antre kòd aksè a nan aplikasyon an
Li enpòtan pou ou itilize kòd espesifik ou a pou kèk rezon: 

Dèke w fin itilize kòd ou a pou w anrejistre w, ou pap kapab itilize l ankò. Asire w anrejistre imèl ou ak modpas ou pou w ka konekte sou kont ou an alavni. 

Si w pa  resevwa yon kòd aksè, Wellframe pa disponib pou enskripsyon lib. Si yo te envite w itilize aplikasyon an men ou pa sèten ki kòd aksè pou w itilize, tanpri kontakte òganizasyon ki patwone w lan, ekip swen oswa founisè ki te prezante w Wellframe lan pou w jwenn kòd aksè ki apwopriye pou w itilize a.