Skip navigation

Onglè Resous 

Onglè Resous 

Onglè resous yo genyen yon bibliyotèk atik edikatif sou sante w ak lis pwogram swen nou genyen ki disponib yo.

Bibliyotèk 

Bibliyotèk atik nou yo ka espesifik sou pwoblèm sante oubyen nesesite w, medikaman w yo, oswa yo ka bay konsèy jeneral sou jan pou w rete an sante, sepandan yo pral anglobe anpil lòt sijè tou ki ka entèrese w. 
Tape etwal vid ki anba a nan mitan atik la pou w ka anrejistre nan lis “Prefere mwen yo (Favorites)” nenpòt nan atik ou te wè yo. Kou li fin ajoute kòm prefere, etwal la ap vin tou blanch.  
Aprè sa, ou ka monte sou li fasilman nenpòt ki lè nan ekran Bibliyotèk la lè w tape “Favoris mwen yo”
REMAK: Tout atik ki parèt nan Lis Verifikasyon ou an disponib nan bibliyotèk la nenpòt kilè. 

Pwogram Swen 

Onglè resous la prezante yon lis elaji ki gen tout pwogram swen nou yo ki disponib pou ou pou w gade, e ou ka mande pou w anrejistre nan youn ki entèrese w. 

Wè detay sou pwogram swen espesifik: 

  1. Tape “Wè tout sijè sante yo” (pi ba 4 premye egzanp yo), e yon nouvèl ekran ki afiche yon lis elaji ki gen anpil kalite sijè sou pwogram swen sante yo ap parèt. 
  1. Glise desann epi tape sou nenpòt sijè sante disponib pou w ka wè yon lis pwogram swen ki disponib pou ou anba chak sijè 
  1. Tape nenpòt nan pwogram swen sa yo pou w jwenn deskripsyon sou pwogram espesifik la, ak kisa ou ka espere sou kesyon kalite kontni, e dire pwogram lan 

Demann pou ou enskri nan pwogram swen 

Lè ou jwenn yon pwogram swen ou ta renmen enskri: 

  1. Tape bouton “Demann pou w enskri (Request to enroll)” a anba nan ekran an 
  1. L ap afiche yon bwat k ap di yo pral voye demann ou an bay ekip swen w lan pou l apwouve l, e si w gen plis kesyon ou dwe kontakte yo dirèkteman pou diskite 
  1. Si ou swete kontinye avèk demann lan, tape “Demann” si non, tape “Anile” 
  1. Finalman, si ou te tape “Demann”, yon bwat ap parèt pou fè w konnen demann ou an te ale avèk siksè, l ap konfime yo pral notifye w si demann ou an apwouve oswa refize.
  2. Kou yo te fè demann yon pwogram swen, w ap wè yon notifikasyon demann akote tit pwogram lan kote w wè lis la. 

REMAK: Ou ka mande sèlman YON pwogram swen alafwa. Jiskaske Ekip Swen ou a apwouve oswa refize aktyèl ou a, ou pa kapab mande pou w rantre nan yon lòt pwogram paske yo revize sa yo ka pa ka. Sepandan, ou ka tape “Chat ak Ekip Swen ou a” sou nenpòt lòt pwogram ou ka enterese pou diskite sou yo ak Ekip Swen ou a.

Demann apwouve 

Demann refize