Skip navigation

Premye Fwa W Ap Konekte 

Premye Fwa W Ap Konekte 

Kreye Kont Mwen 

Byenvini nan Wellframe! Nou kontan pou n ede w demare nan aplikasyon mobil la. Apre w fin telechaje aplikasyon an sou esmatf√≤n oswa tabl√®t ou an, louvri aplikasyon an pou w kreye kont ou. 

Men etap pou w kreye kont ou nan aplikasyon Wellframe nan: 

 1. Apre w fin louvri aplikasyon an, tape sou ‚ÄúAnrejistre.‚ÄĚ 
 2. Apresa yo pral mande w antre k√≤d aks√® w la. Se yon manm ekip swen w lan kap ba w k√≤d sa a (yo te ka f√® sa an p√®s√≤n, nan yon mesaj t√®ks oswa nan im√®l, oubyen nan yon bwochi). Klike la a pou w jwenn plis enf√≤masyon sou k√≤d aks√® w la. Tape sou boutan ki pa anba ekran an pou w kontinye. 
 3. Apre w fin antre k√≤d aks√® w la, yo ka mande w antre enf√≤masyon anplis pou w konfine elijiblite w pou Wellframe Klike la a pou w jwenn plis enf√≤masyon sou kondisyon elijiblite yo. 
 4. Pou w anrejistre, se pou w antre k√®k enf√≤masyon kontak debaz. 
 5. Pou w kreye enf√≤masyon pou konekte w la, antre adr√®s im√®l ou epi kreye yon modpas. Modpas ou a dwe gen omwen 8 karakt√® epi li dwe gen omwen yon l√®t, yon chif, ak yon karakt√® espesyal. Klike la a pou w jwenn plis enf√≤masyon sou anrejistreman ak kijan pou kreye yon kont. 
 6. Tcheke ti kare a pou w aksepte Kontra Lisans Itilizat√® Final Wellframe lan (End User License Agreement, (EULA).  
  Sou paj Politik sou Konfidansyalite Vi Prive a, defile desann rive anba paj la epi prese sou Aksepte & Konplete Anrejistreman an. Pou w jwenn plis enfòmasyon sou EULA ak Politik sou Konfidansyalite, klike la a
 7. Finalman, yo pral mande w finalize konfigirasyon kont ou a: 
  • Aktive Notifikasyon Push yo, Otorizasyon Kont√® Pa, epi opsyon sekirite siplemant√® pou aplikasyon an. Pou w jwenn plis enf√≤masyon sou kijan pou w etabli notifikasyon dir√®k ak detekt√® aktivite fizik yo klike la a
 8. Av√®k sa, tout af√® w pare! Ale sou atik sa a pou w jwenn plis enf√≤masyon sou fonksyon aplikasyon mobil la. 
Ekran akèy Wellframe
Welcome Screen