Skip navigation

Rapèl (Medikaman Ak Sante) 

Rapèl (Medikaman Ak Sante) 

Rapèl Pou Medikaman 

Ou ka mete Rapèl Medikaman nan aplikasyon Wellframe nan pou fè w konnen lè w bezwen pran medikaman w yo. 

Pou Ajoute Yon Rapèl Medikaman: 
 1. Onglè Lis Verifikasyon: Peze bouton “+ Add” la (ajoute) anwo adwat onglè a, apresa chwazi “Medication Reminder” (rapèl medikaman). 
  Onglè Pwofil: Glise desann epi peze sou bouton “+ Add Medication” (ajoute medikaman sou onglè a. 
 2. Tape non medikaman an ou pral pran an (sa ka gen ladan emoji ak karaktè espesyal), epi klike sou continue (kontinye). 
 3. Peze espas “Repeat” la (repete) pou chwazi chak kilè rapèl ou yo dwe fèt (yon fwa, chak jou, chak semèn, chak mwa oswa yon kadans ki fèt sou mezi). Remak: Si w chwazi “custom” (adapte), sa pral kreye yon bwat anplis ki rele “Every” (chak) kote ou ka chwazi kantite fwa ou vle rapèl la repete an jou, semèn oswa mwa (selon chwa ou fè a). 
  Kreye yon kadans rapèl “custom” (adapte) pral kreye tou yon bwat anplis (anba “start date/end date” la), kote y ap mande w pou w chwazi jou nan semèn nan oswa dat nan mwa ou vle rapèl la fèt (selon chwa ‘‘adate” ou a)
  .
 4. Apresa, chwazi yon “start date” (dat kòmansman) ak “end date” (dat finisman) pou rapèl la. Remak: Si w te chwazi yon dat finisman, asire w bouton “Set End Date” la (defini dat finisman) aktive. Si w pa vle rapèl la fini, kite reglaj sa a sou “Never” (jamè).
 5. Si w te chwazi yon kadans rapèl chak semèn oswa chak mwa nan kare “Repeat” la (repete), kounye a ou ka seleksyone ki jou nan semèn lan oswa jou nan mwa a ou vle rapèl la rive. 
 6. Finalman, peze bwat “Time” lan (lè) pou w chwazi a ki lè ou ta renmen rapèl la rive. Remak: Peze “+ Add a time” (ajoute yon lè) pou fikse lè anplis pa jou si sa nesesè (maksimòm 12 antre lè pa jou, pou chak rapèl).
 7. Peze “Create” (kreye) nan anwo adwat onglè a. 
Yon foto ekran ki montre kòman pou ajoute yon rapèl medikaman
Pou Modifye Yon Rapèl Medikaman: 
 1. Nan onglè “Profile” (pwofil) la, glise desann epi seleksyone rapèl medikaman ou vle modifye a (ou ka gen pou w peze “Load More” (chaje plis) si w gen plis pase 5 rapèl medikaman aktif). 
 2. Peze espas ou vle modifye a (yo) epi fè chanjman ou yo
 3. Peze “Save” (sovgade) nan anwo adwat onglè a.
Yon foto ekran ki montre kòman pou chanje yon rapèl medikaman

Remak: Nenpòt modifikasyon nan yon rapèl ap antre an aplikasyon nan jou ki vin apre a – ou pa bezwen pè si ou toujou wè rapèl sante orijinal ou an nan lis verifikasyon jodi a, mizajou a fèt demen.

Pou siprime Yon Rapèl Medikaman: 
 1. Nan onglè “Profile” (pwofil) la, glise desann epi seleksyone rapèl medikaman ou vle siprime a (ou ka gen pou w peze “Load More” (chaje plis) si w gen plis pase 5 rapèl medikaman aktif). 
 2. Peze “Efase.” 

Rapèl Sante 

Anplis Rapèl Medikaman, ou kapab pwograme tou rapèl pou lòt aktivite ki gen rapò ak sante. Pa egzanp, ou ka mete yon rapèl pou “bwè dlo.” 

Pou Ajoute Yon Rapèl Sante: 
 1. Onglè Lis Verifikasyon: Peze bouton “+ Add” la (ajoute) anwo adwat onglè a, apresa chwazi “Health Reminder” (rapèl sante). 
  Onglè Pwofil: Glise desann epi peze sou bouton “+ Add Health Reminder” (ajoute rapèl sante) sou onglè a. 
 2. Bay rapèl la non. 
 3. Antre yon nòt opsyonèl. W ap ka wè nòt sa a lè rapèl la louvri nan seksyon Lis Verifikasyon an, epi Ekip Swen w lan ap ka wè li tou. 
 4. Apresa, chwazi dat li kòmanse a, lè, ak konbyen fwa ou vle wè rapèl la. 
 5. Apresa, klike “Sovgade.” 
Yon foto ekran ki montre kòman pou ajoute yon rapèl sante
Pou Modifye Yon Rapèl Sante: 
 1. Nan onglè “Profile” (pwofil) ou a, glise desann epi seleksyone rapèl sante ou vle modifye a (ou ka gen pou w peze “Load More” (chaje plis) si w gen plis pase 5 rapèl sante aktif). 
 2. Apresa, klike “Modifye” nan kwen anwo sou bò dwat la. 
 3. La a, ou ka modifye non, dat, konbyen fwa, oswa lè rapèl sante w la. 

Remak: Nenpòt modifikasyon nan yon rapèl ap toujou antre an aplikasyon nan jou ki vin apre a — ou pa bezwen pè si ou toujou wè rapèl sante orijinal ou an nan lis verifikasyon jodi a, mizajou a fèt demen. 

Pou Anile Yon Rapèl Sante: 
 1. Nan onglè “Profile” (pwofil) ou a, glise desann epi seleksyone rapèl sante ou vle modifye a (ou ka gen pou w peze “Load More” (chaje plis) si w gen plis pase 5 rapèl sante aktif). 
 2. Klike “Retire Rapèl sa a.”  

Remak: Y ap retire rapèl ou a apati demen — ou pa bezwen pè si w toujou wè li nan lis verifikasyon w la jodi a.

Yon foto ekran ki montre kòman pou retire yon rapèl sante