Skip navigation

Règleman Konfidansyalite Vi Prive

Règleman Konfidansyalite Vi Prive

Nou devlope yon Règleman Konfidansyalite Vi Prive ki souliye angajman nou pou n pwoteje Enfòmasyon Pèsonèl sou Sante w (PHI) ak nenpòt lòt done ki transmèt nan oubyen ki rantre sou platfòm Wellframe nan.

Li Règleman Konfidansyalite Vi Prive a okonplè la a.

Ou kapab gade règleman an sou aplikasyon Wellframe nan tou lè w tape sou anjen Paramèt la ( (anjen) ), apresa Règleman Konfidansyalite Vi Prive.

Si w genyen plis kesyon, voye yon imèl bannou nan support.wellframe.com.