Skip navigation

Elijiblite

Elijiblite

Pandan pwosesis ab√≤nman an, yon fwa w fin chwazi pou kimoun w ap itilize aplikasyon an, y ap mande w pou w mete plis enf√≤masyon pou w pase yon t√®s kalifikasyon. Enf√≤masyon yo mande yo pral depann de sa √≤ganizasyon ki patwone w la mande a. 

Ou pral gen pou antre ou:

Pa enkyete w, aplikasyon an ap f√® w konnen ki enf√≤masyon ou dwe antre! 

Enf√≤masyon Idantifikasyon Manm 

Ou kapab jwenn nimewo Idantifikasyon Manm ou a sou kat asirans ou an. Pou w jwenn enf√≤masyon sou fason pou w mete Idantifikasyon Manm ou an, tanpri gade egzanp kat Idantifikasyon Manm ki par√®t sou ekran an. Ap gen t√®ks anplis tou, anba imaj Idantifikasyon Manm lan, pou ede w ekri nan f√≤ma ki k√≤r√®k la. Tanpri asire w ke Idantifikasyon Manm ou an pa gen espas oswa tir√®. 

Yon foto ekran ki montre ki kote pou jwenn ID manm lan sou kat asirans lan

Dat Nesans

Apre ou fin antre Nimewo Idantifikasyon Manm ou, ou pral mete Dat Nesans ou. Pou antre Dat Nesans ou, ale nan dat yo ki nan kalandriye seleksyon an epi chwazi Mwa, Jou, ak Ane ki k√≤r√®k la, epi klike sou “SOUM√ąT.” 

Remak: Si w se yon manm fanmi oswa yon moun k ap bay swen ki ap itilize Wellframe sou non yon lòt moun, tanpri gade atik sa a konsènan patisipasyon moun k ap bay swen pou w jwenn plis detay. Ou ka bezwen enstriksyon espesifik ekip swen w lan oswa ekip Wellframe la ap bay sou fason pou w antre enfòmasyon sou kalifikasyon yo. Tanpri rantre an kontak ak ekip swen w lan oswa kontakte nou nan support.wellframe.com pou w jwenn plis ensktriksyon. 

Yon foto ekran ki montre kòman pou konfime dat nesans nan aplikasyon an