Skip navigation

Lis Verifikasyon

Lis Verifikasyon

Chak jou w ap gen yon lis aktivite nan Lis Verifikasyon w la pou w konplete, ki gen rapò ak pwogram swen ke yo mete w ladann kounye a. Aktivite sa yo ka gen ladan nouvo atik pou li, rapèl pou medikaman ou te pwograme, oswa sondaj ou gen pou w ranpli pou ekip swen w lan. Ekip swen w lan sèvi ak aktivite w gen nan lis verifikasyon w lan pou l rete konekte avèk ou ak pou yo ka okouran de pwogrè w fè. Lè w konplete aktivite yo chak jou, lis verifikasyon w la ap reyaktyalize epi montre nouvo aktivite jou annapre a. 

Seksyon Lis Verifikasyon 

Lis verifikasyon w lan pral divize an seksyon diferan, ki pral depann de aktivite ou dwe fè yo.

Yon foto ekran ki montre lis verifikasyon an nan aplikasyon Wellframe lan

Bouton “+ Ajoute”

Remak: Pou plis konsèy sou fason pou fikse rapèl, tanpri gade atik sa a pou w jwenn etap pou kreye rapèl ni pou medikaman ni pou sante. 
Pou plis enstriksyon sou fason pou w wè ak mande enskripsyon nan lòt Pwogram swen, tanpri gade atik sa.

Seksyon “Jodiya”

Seksyon sa a montre nenpòt travay eksepsyonèl ou genyen pou jounen an.

Yo pral montre non pwogram swen an anba tit chak aktivite pou nenpòt aktivite ki gen rapò ak pwogram swen an (yo) kote ou enskri. Sa fè li pi fasil, sitou pou moun ki enskri nan plizyè pwogram swen yo, pou yo konnen ki aktivite ki gen rapò ak ki pwogram.    

Seksyon “Konplè”

Si w bliye fè aktivite w lan, pa enkyete w. Lis Verifikasyon Chak Jou w lan reyaktyalize chak jou a minwi. Menmsi w bliye anrejistre pwogrè w sou aplikasyon an, li toujou enpòtan pou w pran medikaman w ki pwograme yo chak jou, fè egzèsis, epi byen manje!