Skip navigation

Onglè Pwogrè

Onglè Pwogrè 

Onglè Pwogrè a pèmèt ou swiv pwogrè ou nan aplikasyon an pou sa ki pral site la yo: 

Gid Endikatè Sèk La: 

Reyalizasyon Lis Kontwòl Ak Medikaman Ou Pran Yo  

Reyalizasyon Lis Kontwòl, ak Medikaman ou Pran yo pral montre pwogrè w pou jounen aktyèl la, ak pou 6 jou anvan yo. 

Yon foto ekran ki montre kòman pou ranpli lis verifikasyon an ak medikaman ou pran yo

Widjèt Kontè Kantite Pa 

Ou pral kapab wè pwogrè ou nan direksyon objektif kanite pa ou fè chak jou. Grafik la montre w: 

Remak: Si w poko òganize Swivi Kantite Pa w, ou p ap wè grafik la, men alaplas ou pral wè yon bwat ki ofri w posiblite pou w òganize sa (gade imaj ki anba a).

Pou regle Suivi Pa yo, klike sou “Aktive Swivi Pa” epi swiv endikasyon yo pou fè reglaj la. 
Yon foto ekran ki montre kòman pou aktive kontwòl kantite pa ou fè

On fwa sa fin fèt, afichaj la ap chanje pou l kòmanse montre graf Kantite Pa yo. Pou modifye Kantite Pa Ou Vize Fè, peze sou ti imaj kreyon an ki anwo adwat sou grafik la, mete yon nouvo objektif epi apresa peze tchèk la. Nouvo kantite pa ou vize fè yo ap kòmanse nan pwochen jou a. 

Pou w jwenn plis enfòmasyon sou fason pou regle kontaj kantite pa ou yo, ou ka li atik sa a la. 

Widjèt Tansyon Ateryèl 

Si w enskri nan yon pwogram swen ki mande w rantre dènye lekti tansyon pi resan w lan nan yon kesyonè, widjèt tansyon an nan onglè Mwen an pral ede w vizyalize ak kontwole yo. Widjèt sa a kapab elaji pou ba w plis detay ak fonksyon ki gen rapò ak lekti tansyon w yo. 

Ak yon koutje rapid, onglè Pwogrè a ap montre yon graf 7 dènye jou ou te antre rezilta tansyon yo (dat ki pa gen okenn antre yo p ap afiche). Yon echèl pou chif lekti yo agoch (aks Y), epi dat ou te pran lekti yo anba a (aks X). 

Yon foto ekran ki montre widget tansyon an
Agrandi Widjèt Tansyon Ateryèl 

Pou yon prezantasyon vizyèl ki pi detaye: 

 1. Peze flèch oryante annavan an anwo adwat sou widjèt la. Sa pral louvri yon onglè ekran konplè ki la espesyalman pou istwa tansyon w. 
 2. Ou ka sòti pou w retounen nan onglè Pwogrè a nenpòt lè; pou fè sa, peze flèch ki oryante annaryè ki anwo adwat sou ekran an. 

Agrandisman widjèt tansyon an pèmèt ou: 

Remak: Ou pa ka wè okenn rezilta ki te antre anvan piblikasyon karakteristik sa a (7/27/2023), epi ou pa ka ajoute okenn rezilta ki manke, oswa modifye okenn rezilta ki egziste deja. Si w pa enskri nan yon pwogram tansyon ankò, w ap toujou kapab wè antre anvan w yo nan widjèt la nenpòt lè.

Yon foto ekran ki montre widget tansyon an plis detay

Pou w agrandi grafik la pou w gen yon ekran konplè: 

 1. Tape sou ikòn “agrandi” a (ti kaz ki gen 2 flèch kap pwente nan direksyon opoze yo) nan pati anwo adwat widjèt la. 
 2. Sa pral repati grafik la sou ekran konplè aparèy ou a (ou pral gen pou w vire aparèy ou a nan sans orizontal pou w wè sa kòrèkteman). 
 3. Pou w soti sou prezantasyon vizyèl sa a epi retounen sou widjèt tansyon an, tape sou flèch ki bay sou dèyè a ki nan pati anwo agoch ekran an. 
Yon foto ekran ki montre kòman pou agrandi graf tansyon an

Defile annaryè ak annavan nan diferan peryòd dat nan grafik Tansyon an: 

 1. Nan seksyon pou seleksyone dat la nan sant anwo grafik la, tape sou flèch ki bay sou dèyè oubyen sou devan an sou nenpòt bò pou w gade lekti pou nenpòt peryòd dat ou rantre jiskaprezan. 
  Grafik vizyèl yo pral chanje pou reflete rezilta yo nan peryòd dat sa a. 
 2. Pou retounen nan graf rezilta pi resan yo, peze flèch oryante annavan an akote peryòd dat la jiskaske ou pa ka avanse pi lwen ankò. 
Yon foto ekran ki montre kòman pou defile pou wè tout graf tansyon an

Pou w navige lis tout done ou rantre pou lekti tansyon w yo: 

 1. Peze ekran w lan sou nenpòt nan antre rezilta ki endike anba graf la epi trennen dwèt ou nan direksyon anwo oswa anba pou fè lis la dewoule. Lis la afiche nan lòd done pi resan an (anlè) a pi ansyen an (anba). 
 2. Pou w retounen anwo lis la, glise dwèt ou desann sou ekran an jouk ou rive sou dènye done a. 
Yon foto ekran ki montre kòman pou navige enfòmasyon tansyon ou antre yo

Telechaje ak/oswa pataje done tansyon yo apati aplikasyon an: 

 1. Tape sou bouton “Pataje” a nan mitan adwat ekran an. 
 2. Apresa, aparèy ou an pral prezante opsyon pou kote ou ka telechaje ak/oswa pataje done yo (tankou sovgade nan fichye sou aparèy ou a oswa pataje nan imel eksetera). 
  Remak: Opsyon yo prezante yo pral depann sou konfigirasyon aparèy ou a, e se pa Wellframe ki kontwole yo.
 3. Dèke w chwazi yon opsyon, aplikasyon an kreye yon fichye CSV ak tout done sou tansyon ou rantre yo. Lap sovgade ak/oswa pataje nan opsyon w chwazi a. 
Yon foto ekran ki montre kòman pou pataje done tansyon ou yo

Widjèt Pwa  

Si w enskri nan yon pwogram swen ki mande w pou w antre pwa kò w ki pi resan an nan yon bilan, widjèt pwa ki nan onglè Pwogrè a ap ede w vizyalize epi swiv sa yo. Widjèt sa a kapab elaji pou ba w plis detay ak fonksyon ki gen rapò ak pakou pwa w la. 

Ak yon koutje rapid, onglè Pwogrè a ap montre yon graf 7 jou ki pi resan ou te antre pwa w (dat ki pa gen okenn antre yo p ap afiche) avèk nivo pwa a sou agoch (aks Y), epi dat lè antre yo te fèt sitiye nan anba (aks X). 

Yon foto ekran ki montre widget pwa a
Agrandi Widjèt Pwa

Pou yon prezantasyon vizyèl ki pi detaye: 

 1. Peze flèch oryante annavan an anwo adwat sou widjèt la. Sa pral louvri yon onglè ekran konplè ki la espesyalman pou istwa pwa kò w. 
 2. Ou ka sòti pou w retounen nan onglè Pwogrè a nenpòt lè; pou fè sa, peze flèch ki oryante annaryè ki anwo adwat sou ekran an. 

Agrandisman widjèt pwa a pèmèt ou: 

Remak: Ou pa ka wè okenn antre ki te fèt anvan piblikasyon karakteristik sa a (7/27/2023), epi ou pa ka ajoute okenn antre ki manke, oswa modifye okenn antre ki egziste deja. Si w pa enskri nan yon pwogram jesyon pwa ankò, w ap toujou kapab wè antre anvan w yo nan widjèt la nenpòt lè. 

Yon foto ekran ki montre widjet pwa a an plis detay

Pou w agrandi grafik la pou w gen yon ekran konplè: 

 1. Tape sou ikòn “agrandi” a (ti kaz ki gen 2 flèch kap pwente nan direksyon opoze yo) nan pati anwo adwat widjèt la. 
 2. Sa pral repati grafik la sou ekran konplè aparèy ou a (ou pral gen pou w vire aparèy ou a nan sans orizontal pou w wè sa kòrèkteman). 
 3. Pou w soti sou prezantasyon vizyèl sa a epi retounen sou widjèt pwa a, tape sou flèch ki bay sou dèyè ki nan pati anwo agoch ekran an. 
Yon foto ekran ki montre kòman pou agrandi graf pwa a

 Defile annaryè ak annavan a diferan peryòd dat nan grafik Pwa a: 

 1. Nan seksyon pou seleksyone dat la nan sant anwo grafik la, tape sou flèch ki bay sou dèyè oubyen sou devan an sou nenpòt bò pou w gade lekti pou nenpòt peryòd dat ou rantre jiskaprezan. 
  Grafik vizyèl yo pral chanje pou reflete rezilta yo nan peryòd dat sa a. 
 2. Pou retounen nan graf pwa pi resan yo, peze flèch oryante annavan an akote peryòd dat la jiskaske ou pa ka avanse pi lwen ankò. 
Yon foto ekran ki montre kòman pou defile pou wè tout graf pwa a

Pou w navige lis tout done ou rantre pou pwa w yo: 

 1. Peze ekran w lan sou nenpòt nan antre yo ki endike anba graf la epi trennen dwèt ou nan direksyon anwo oswa anba pou fè lis la dewoule. Lis la afiche nan lòd done pi resan an (anlè) a pi ansyen an (anba). 
 2. Pou w retounen anwo lis la, glise dwèt ou desann sou ekran an jouk ou rive sou dènye done a. 
Yon foto ekran ki montre kòman pou navige enfòmasyon pwa ou antre yo

Telechaje ak/oswa pataje done pwa w apati aplikasyon an: 

 1. Tape sou bouton “Pataje” a nan mitan adwat ekran an. 
 2. Apresa, aparèy ou an pral prezante opsyon pou kote ou ka telechaje ak/oswa pataje done yo (tankou sovgade nan fichye sou aparèy ou a oswa pataje nan imel eksetera). 
  Remak: Opsyon yo prezante yo pral depann sou konfigirasyon aparèy ou a, e se pa Wellframe ki kontwole yo. 
 3. Dèke w chwazi yon opsyon, aplikasyon an kreye yon fichye CSV ak tout done sou pwa w ou rantre yo. Lap sovgade ak/oswa pataje nan opsyon w chwazi a. 
Yon foto ekran ki montre kòman pou pataje done pwa ou yo

Suivi Sik Nan San  

Si w enskri nan yon pwogram byometrik sik nan san, w ap kapab swiv nivo sik nan san w pou jou aktyèl la ak pou 6 jou anvan yo, ki montre kòman yo konpare ak nivo ki rekòmande a. 

Yon foto ekran ki montre kòman pou swiv nivo sik nan san ou

Pou plis enfòmasyon sou fason pou anrejistre sik nan san w lè w konekte glikomèt ou, gade atik sa a

Dat Yo Pou Pwosedi

Manm ki enskri nan yon pwogram byen presi pou dat pwosedi/sante (pa egzanp yon pwochen operasyon oswa yon operasyon ki fin fèt) kapab ajoute, wè ak modifye dat sa yo nan Onglè Pwogrè a. Sa asire ke kontni ou resevwa nan Pwogram Swen ou koresponn ak etap ki kòrèk la nan pakou swen sante ou. 

Plizyè foto ekran ki montre kòman pou jere pwosedi oswa dat sante ou yo

Pwogram Matènite 

Pou manm ki nan pwogram matènite a, ou pral kapab swiv pwogrè epi fè mizajou. W ap kapab fè mizajou eta gwosès la (si w ansent aktyèlman oswa si w akouche), ajoute/mete ajou dat ou ta dwe akouche, oswa anile enskripsyon w nan pwogram lan. 

Lè widjèt “My Pregnancy” (grossès mwen an) nan seksyon “Profile” (pwofil) ou an montre yon notifikasyon sèk wouj, ou ka peze sou li epi w mete dat gwosès aplikab ou yo (si w ansent kounye a (Dat Ou ta Dwe Akouche), oswa si ou te deja akouche tibebe w lan (Dat Ou Akouche). Lè w antre dat sa yo avèk presizyon, sa pral asire ou resevwa kontni aplikab pwogram lan anrapò avèk etap pakou gwosès ou a. 

Remak: Si w POKO akouche, tanpri PA mete yon Dat Akouchman. Kontni ki founi pou eksperyans pèsonèl ou baze sou dat yo ou te antre nan seksyon sa a. 

Plizyè foto ekran ki montre kòman pou jere swen matènite ak vizit doktè ou yo

Òganize Onglè Pwogrè

Onglè Pwogrè a ofri w posiblite pou w reyòganize lòd afichaj widjèt pwogrè sante w yo, pou w ka bay priyorite ak sa yo ki pi enpòtan pou ou!  

Remak: Ou pa ka retire okenn nan widjèt yo. Anplis, si w enskri nan yon pwogram ki baze sou dat (tankou pwogram matènite oswa pwogram pwosedi medikal), ou p ap kapab deplase widjèt “dat” la epi li pral rete anlè onglè Pwogrè a jiskaske pwogram sa fini. 

Pou reyòganize widjèt onglè Pwogrè yo: 

 1. Louvri onglè Pwogrè a, epi peze sou senbòl “filtè” nan anwo adwat sou aplikasyon an. Sa pral afiche yon lis tit widjèt, avèk ikòn ki gen twa ba sou adwat chak tit. 
 2. Peze epi kenbe senbòl twa trè a sou widjèt ou ta renmen reyòganize a epi trennen l nan plas ou vle li ale a. 
 3. Yon fwa ou satisfè ak nouvo lòd ou ranje a, tape sou SOVGADE ki sou anba aplikasyon an. 
 4. Sa fè w tounen nan onglè Pwogrè a, kote ou pral wè tout widjèt sante w yo nan lòd ou fenk chwazi. 
Yon foto ekran ki montre kòman pou ranje widgets ou yo nan lòd nan aplikasyon an